Deelnamevoorwaarden

Home Deelnamevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
DEELNAME NATIONALE KUNSTWEEK 2019


1. Algemeen
a. De Nationale Kunstweek vindt in 2019 plaats van 9 tot en met 17 november 2019.
b. De organisatie van de Nationale Kunstweek is in handen van Stichting Kunstweek, hierna 'de Organisatie' genoemd.
c. Deelname aan de Nationale Kunstweek is mogelijk voor kunstzinnige organisaties zoals musea, galerieën, kunstuitlenen, gemeentes (etc.), die tijdens de Kunstweek hun locatie openstellen voor belangstellenden en/of extra activiteiten organiseren in het kader van de Kunstweek en beeldende kunst.
d. De kosten voor collectieve reclame en promotie, het management en beheer, het drukwerk, de correspondentie, enzovoorts, enzovoorts, worden gedragen door de Organisatie. Indien de deelnemers naast het collectieve drukwerk en de publiciteit via de Organisatie ook zelf drukwerk/publiciteit willen maken, zijn die kosten voor de deelnemers zelf.
e. Organisaties die zich bij de Nationale Kunstweek aanmelden voor deelname, accepteren deze deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

2. Aanmelden voor deelname
a. Organisaties melden zich aan voor deelname aan de Nationale Kunstweek via het aanmeldformulier op www.kunstweek.nl.
b. Aanmeldingen voor deelname worden in de regel binnen maximaal 5 werkdagen door de Organisatie per e-mail bevestigd.

3. Annuleren van deelname
a. Afmelding voor deelname moet schriftelijk per e-mail (info@kunstweek.nl) of per aangetekende post gebeuren. Afmelding wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de Organisatie bevestigd.
b. Bij afmelding tot twee maanden voor de Nationale Kunstweek, is 50% van de totale deelnamekosten verschuldigd.
c. Bij afmelding bij minder dan twee maanden voor de Nationale Kunstweek zijn ongeacht de reden, de volledige deelnamekosten verschuldigd.
d. Wanneer een deelnemer zonder zich af te melden niet deelneemt aan de Nationale Kunstweek, zijn ongeacht de reden ook de volledige deelnamekosten verschuldigd.

4. De Nationale Kunstweek
a. De Organisatie bepaalt op welke wijze de deelnemers worden vermeld op de website van de Nationale Kunstweek en eventuele andere plaatsen.
b. Deelnemende organisaties bepalen zelf de openingstijden en activiteiten tijdens de Kunstweek maar dienen deze wel duidelijk aan te geven via hun online account.
c. Deelnemers aan de Nationale Kunstweek kunnen hun deelname kenbaar maken door gebruik te maken van de diverse promotiematerialen en publiciteitsmogelijkheden.
d. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie op hun deelname-pagina in de deelnemerslijst.

5. Online account
a. Bij de bevestiging van de aanmelding aan de Nationale Kunstweek, ontvangt de deelnemer van de Organisatie inloggegevens voor het persoonlijke online account. Deelnemer kan hier onder andere openingstijden, activiteiten, foto's en adresgegevens invullen.
b. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun online account en de actualiteit daarvan.
c. De Organisatie publiceert de ingevulde gegevens van het online account op haar website. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie of typefouten: zie ook punt 5.2 hierboven.
d. Als deelnemer de inloggegevens van het online account kwijt is, zijn deze op te vragen via de knop 'Wachtwoord vergeten'.

6. Vermeldingen van namen van deelnemers
a. Met zijn/haar aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar organisatie vermeld wordt als deelnemende locatie op Kunstweek.nl, onder vermelding van de gewenste informatie en openingstijden (zie punt 5 'Online account').
b. De Organisatie zal de namen van de deelnemers op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Dit is tenminste op de website van de Nationale Kunstweek.
c. Deze uitgelichte vermeldingen zijn voor deelnemers kosteloos, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
d. Deelnemers verlenen de Organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder verdere toestemming en zonder vergoeding te gebruiken voor publicaties ter promotie van de Nationale Kunstweek.

7. Kosten
a. Voor deelname aan de Nationale Kunstweek is een bijdrage aan de kosten verschuldigd. Deelname kost € 54,95 inclusief BTW. Het is ook mogelijk om als gemeente of partnerorganisatie deel te nemen, hiervoor gelden andere deelnamekosten. De actuele deelnamekosten staan vermeld op het betreffende aanmeldformulier. Hierbij is onder andere inbegrepen: een eigen webpagina met informatie over de locatie, vermelding in de deelnemerslijst, vermelding op de online landkaart van de Kunstweek, regelmatig een uitlichting op de home-pagina, promotiematerialen waaronder posters van de Nationale Kunstweek, flyers, een persbericht en afbeeldingen voor de pers, kant-en-klare promotie afbeeldingen voor sociale media, een handig kant-en-klaar promotieplan en toegangskaarten voor de Nationale Kunstdagen.
b. Er kan gekozen worden om extra exemplaren te ontvangen van bepaalde promotiematerialen tegen een meerprijs. Dat kan de deelnemer meteen aangeven op het aanmeldformulier of met een bericht aan info@kunstweek.nl.
c. Betaling geschiedt via iDeal, per automatische incasso of per factuur, afhankelijk van wat de deelnemer heeft aangegeven bij aanmelding. In alle gevallen ontvangt de deelnemer een kostenoverzicht met de BTW gespecificeerd, per e-mail.
d. De betaling moet binnen de gestelde termijn worden voldaan, behalve ingeval schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval betaling niet tijdig plaatsvindt is de Organisatie gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij de kosten de deelnemer ten laste vallen.

8. Suggesties en klachten
a. De Organisatie streeft voortdurend naar verbetering van alle aspecten van de Nationale Kunstweek en optimalisering van de dienstverlening aan de deelnemers en bezoekers van de website. Suggesties voor verbetering van de dienstverlening door deelnemers worden zeer op prijs gesteld en suggesties die leiden tot rendementsverbetering, meer bezoekers of lagere kosten, bijvoorbeeld door betere inkoop of minder personele lasten, worden bij uitvoering beloond met een deel van het voordeel.
b. Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan het nakomen van gemaakte afspraken, kan het voorkomen dat de Organisatie een steek(je) laat vallen. Schriftelijk kenbaar gemaakte klachten worden tot twee weken na de Kunstweek in behandeling genomen. In alle gevallen wordt binnen enkele dagen tot maximaal 1 week op een klacht gereageerd.
c. Nimmer zijn personen aansprakelijk voor handelen van de organisatie. Ingeval van meningsverschillen, klachten en andere zaken die actueel kunnen zijn, moet de juridische entiteit waar binnen de organisatie valt, aangesproken worden.
d. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de som van de deelnamekosten.

9. Overige bepalingen
a. Ondanks de zorg die de Organisatie aan het beheer van haar website(s) en de opzet, verzorging en uitvoering van de Nationale Kunstweek besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere fouten in het door de Organisatie openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de Organisatie niet worden aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie inhouden.
b. De Organisatie behoudt zich het recht voor om de Nationale Kunstweek, zonder voorafgaande kennisgeving, af te gelasten of uit te stellen, zonder dat zij op enige wijze tot schadevergoeding gehouden is jegens de deelnemers of derden. Bij afgelasting worden alle voor deelname betaalde kosten binnen 14 dagen onder aftrek van 10% kosten, terugbetaald.
c. De bepalingen verwoord in deze deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
d. Deze versie van de algemene bepalingen is van kracht met ingang van 24 april 2019.
e. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de Organisatie naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de Organisatie bepalend.
f. Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
g. De privacy verklaring van Stichting Kunstweek is van toepassing: privacy verklaring.
Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09