Algemene voorwaarden - Kunstweek Skip to content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier
Stichting Kunstweek, Energieweg 49, 4906 CG Oosterhout

Koper
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting Kunstweek de opdracht heeft gegeven tot
de levering van producten en/of diensten.

Overeenkomst
Op het moment dat Leverancier de bestelling van Koper heeft geaccepteerd is sprake van
een Overeenkomst.

Afname
Afname van de bestelde producten en/ of diensten geschiedt op de plaats en het tijdstip
waarop de producten en/of diensten gereed zijn voor verzending aan of afname door Koper.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN
Op alle bestellingen en daaruit voortvloeiende Overeenkomsten bij Leverancier zijn deze
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of
overeengekomen.
Wanneer Koper een bestelling plaatst, geeft hij of zij daarmee aan toepasselijkheid van deze
Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke
overeenstemming met Leverancier.
Deze Algemene Voorwaarden zijn via de website van Leverancier beschikbaar.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN
Voor het verzenden van producten vraagt leverancier een bijdrage in de kosten. Deze kosten
worden berekend ongeacht het aantal producten en ongeacht het aantal deelleveringen.

ARTIKEL 4 – BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN
Bestellingen en opdrachten worden door Leverancier bevestigd. Leverancier behoudt zich
het recht voor zonder opgaaf van redenen bestellingen en opdrachten te weigeren dan wel
bepaalde aanvullende voorwaarden aan levering te verbinden.
Als een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Leverancier dit Koper mee door
middel van een email binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling of opdracht.
Bij het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht voor levering van diensten,
is Koper verplicht alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de Overeenkomst adequaat
te kunnen afhandelen.
Leverancier heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de invoering van
een bestelling of opdracht op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door Koper hiervan per e-mail op de hoogte te
brengen en zonder dat Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 5 – LEVERING
Bij elk product en elke dienst wordt de levertijd of een indicatie van de levertijd aangegeven.
Indien deze levertijd niet gehaald wordt, heeft Koper geen recht op vergoeding van schade,
zo daar sprake van is.
Levering geschiedt in zowel binnen- als buitenland. Bij verzending naar het buitenland geldt
dat Koper aansprakelijk is voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

ARTIKEL 6 – RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
Koper verplicht zich bij aflevering te onderzoeken of het fysieke product aan de verwachting
voldoet. Voor de geleverde producten geldt een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze
termijn heeft Koper het recht het product te retourneren.
Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
Kosten van het retourneren zijn voor rekening van Koper, tenzij het product tijdens het
transport naar Koper beschadigd is of Koper kan aantonen dat het product niet aan de door
Leverancier aangegeven kwaliteiten voldoet.
Van Koper wordt verwacht dat hij of zij de producten retour zendt in een deugdelijke
verpakking, zodat kan worden verwacht dat de producten onbeschadigd worden ontvangen
door Leverancier

ARTIKEL 7 – BETALING
Tenzij anders is overeengekomen, dient Koper de op grond van de Overeenkomst
verschuldigde bedragen, zoals die op de factuur zijn vermeld, binnen 15 dagen na levering te
voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij
overschrijding van de termijn van 15 dagen is Koper van rechtswege jegens Leverancier in
gebreke.
Bij levering aan het buitenland accepteert Leverancier alleen betaling vooraf, tenzij anders is
overeengekomen.
Leverancier heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te
brengen van 1% per maand met een minimum van € 6,- per maand.
Indien Leverancier 15 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn Koper nogmaals tot
betaling aanmaant, is Koper ook een bedrag van € 22,50 aan administratiekosten
verschuldigd.
Indien Leverancier haar vordering op Koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle
daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening
van Koper zijn.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van
Leverancier, echter met een minimum van € 22,50, waarbij Leverancier bevoegd is de
daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
Door Koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en
kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de
hoofdsom.
Eventuele betalingen aan Koper, zoals aan de orde bij een retourzending of het ontbinden
van de Overeenkomst, zullen door Leverancier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de
producten of na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde producten blijven eigendom van Leverancier, totdat alle vorderingen door
Koper volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat echter over op Koper op
het moment van afname.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
Intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Leverancier geleverde
producten en diensten worden door Koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
Leverancier garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten of diensten geen inbreuk
maken op enig (ongeschreven) intellectueel en of industrieel eigendomsrecht.

ARTIKEL 10 – PRIVACY EN VEILIGHEID
De persoonsregistratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Leverancier
gebruikt de persoonsregistratie alleen voor intern gebruik.

ARTIKEL 11 – COMMUNICATIE
Leverancier is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending (zowel ten
gevolge van het gebruik van internet als van ieder ander communicatiemiddel) van
bestelgegevens en mededelingen in het verkeer tussen Koper en Leverancier.

ARTIKEL 12 – UITSLUITING PRECEDENTWERKING
Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht
alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. Koper zal nooit
enig recht doen gelden op grond van het feit dat Leverancier deze Algemene Voorwaarden
soepel toepast.

ARTIKEL 13 – OVERIGE BEPALINGEN
Als enig artikel in deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing kan worden beschouwd
of om andere reden niet toepasselijk is, laat dat onverlet de toepasselijkheid van de overige
artikelen.
Ingeval van een meningsverschil over de strekking van enig artikel is de mening van
Leverancier bepalend.
Ingeval van een incident dat niet in deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd, is de mening
van Leverancier bepalend.
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
Alle voornoemde artikelen zijn met behoud van de wetten en regels zoals vastgelegd in
Europa en gelden zowel voor leveringen binnen als voor leveringen buiten Europa.

Nieuwsbrief

Wil je maandelijks het e-magazine ontvangen met leuke tips en aanbiedingen van Stichting Kunstweek en haar samenwerkingspartners? Vul dan hier je naam en e-mailadres in.