Gouden K Protocol - Kunstweek Skip to content

Gouden K Protocol

In het kort
– Gouden K’s zijn een eerbetoon aan degenen die zich op uitzonderlijk positieve wijze hebben ingezet voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars.
– Wethouders met Kunst en Cultuur in hun portefeuilles kunnen elk jaar inwoners van hun gemeenten voordragen voor toekenning van een Gouden K.
– Jaarlijks worden maximaal tien Gouden K’s toegekend.

1. Algemeen
1a. Nederlandse gemeenten kunnen inwoners die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars, voordragen voor toekenning van een Gouden K.
1b. Doel van de toekenning van Gouden K’s is het benadrukken van de uitzonderlijke prestaties die de ontvangers van Gouden K’s hebben geleverd, waarvoor zij hulde en een stoffelijke onderscheiding verdienen.
1c. Toekenning van Gouden K’s is een initiatief van Stichting Kunstweek, statutair gevestigd op adres Elmpterweg 14, 6042 KK Roermond.
1d. Gouden K’s worden sinds 2018 jaarlijks toegekend.

2. Wat is de Gouden K?
2a. De Gouden K is in immateriële zin een eervolle onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan hen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars.
2b. De Gouden K is in materiële zin een goudkleurige erespeld.

3. Wie komen in aanmerking voor een Gouden K?
3a. Inwoners van Nederlandse gemeenten die zich individueel of namens een organisatie op uitgesproken positieve wijze op organisatorische en/of bestuurlijke wijze gedurende meerdere jaren verdienstelijk hebben gemaakt bij het onder de aandacht brengen van beeldende kunst, voor vergroting van het bereik van en/of de waardering voor beeldende kunst en/of voor steun aan (activiteiten van) beeldend kunstenaars en/of het behoud van, de plaatsing van, of restauratie van een of meer kunstwerken, komen in aanmerking voor toekenning van een Gouden K.
3b. Zowel personen die zich professioneel als hobbymatig extra verdienstelijk hebben gemaakt, komen in aanmerking voor een Gouden K.

4. Voordragen
4a. Voordrachten voor een Gouden K moeten per e-mail plaatsvinden. De e-mail moet gestuurd worden naar de voorzitter van Stichting Kunstweek (info@kunstweek.nl) en moet als onderwerp hebben ‘voordracht Gouden K’.
4b. Iedere wethouder met Kunst en Cultuur in zijn of haar portefeuille kan elk jaar, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, een of twee inwoners van de gemeente voordragen voor toekenning van een Gouden K.
4c. Wethouders bij gemeenten tot 100.000 inwoners kunnen een inwoner van de gemeente voordragen. Wethouders bij grotere gemeenten kunnen twee inwoners van de gemeente voordragen.
4d. Onder ‘inwoners van de gemeente’ worden in dit protocol ook verstaan inwoners van andere gemeenten, mits deze personen duurzaam werkzaam zijn voor of in de gemeente die de voordracht doet.
4e. Van elke persoon die wordt voorgedragen voor toekenning van een Gouden K, moet bij de voordracht de volledige naam, het adres en zo mogelijk het telefoonnummer en het e-mailadres worden opgegeven.
4f. Elke voordracht moet onderbouwd zijn door een motivatie, die maximaal 300 woorden telt en die klip en klaar de uitzonderlijke prestaties verwoordt van betrokkene ten faveure van beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars.
4g. De voordrachtperiode is van 20 september tot 20 oktober.

5. Eisen aan de voordrachten
5a. Een voordracht moet gestuurd worden door of namens de wethouder met Kunst en Cultuur in zijn of haar portefeuille.
5b. Een persoon aan wie een Gouden K is toegekend, kan niet nogmaals een Gouden K toegekend krijgen.
5c. Een persoon die nog geen Gouden K toegekend heeft gekregen, mag meerdere jaren (ook opvolgend) worden voorgedragen.
5d. Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voorgedragen.
5e. Wethouders kunnen niet zichzelf of een ander persoon voordragen die in het jaar van voordracht wethouder is of was.
5f. Gouden K’s kunnen niet worden gesplitst.

6. Toekenning van Gouden K’s
6a. Een vakjury en het bestuur van Stichting Kunstweek bepalen aan welke personen Gouden K’s worden toegekend.
6b. Aan maximaal tien personen wordt jaarlijks een Gouden K toegekend.
6c. Begin november worden de wethouders van de gemeenten geïnformeerd die een of twee inwoners hebben voorgedragen, zowel ingeval een voordacht is gehonoreerd als wanneer deze is afgewezen.
6d. Personen die zijn voorgedragen voor toekenning van een Gouden K, worden niet door Stichting Kunstweek geïnformeerd. Ook niet wanneer de voordracht is gehonoreerd.
6e. Enkele werkdagen later worden de namen van degenen die een Gouden K is toegekend met een persbericht bekend gemaakt. Dat persbericht wordt ook op de website van Stichting Kunstweek geplaatst (www.kunstweek.nl).
6f. Over de beoordeling van individuele voordrachten en toekenningen van Gouden K’s kan niet worden gecorrespondeerd.

7. Uitreiking van de erespelden
7a. De erespelden behorend bij de toegekende Gouden K’s worden uitgereikt door de wethouder die de toekenning heeft aangevraagd of iemand die dat namens de wethouder doet (bijvoorbeeld de burgemeester of een collega-wethouder).
7b. Een erespeld kan worden uitgereikt op de plaats, de dag en de tijd die betrokkenen uitkomt, mits de uitreiking plaatsvindt in het jaar van toekenning.
7c. De toegekende erespelden worden in de eerste week van november samen met een ingelijste oorkonde bij de wethouders bezorgd van wie de aanvragen zijn gehonoreerd.
7d. Ingeval een persoon die een Gouden K is toegekend, niet in de gelegenheid is om de erespeld behorend bij de Gouden K in ontvangst te nemen, mag hij of zij zich bij de uitreiking laten vertegenwoordigen, mits dit van tevoren schriftelijk kenbaar is gemaakt bij de wethouder die de toekenning heeft aangevraagd.
7e. De erespeld en de oorkonde worden uitsluitend bij de uitreiking persoonlijk overhandigd. Als de erespeld niet persoonlijk in ontvangst wordt genomen, blijft de toekenning van de Gouden K een feit, maar de erespeld en de oorkonde worden in dat geval niet aan de toekenning toegevoegd.
7f. De erespelden zijn geschenken. Bij overlijden van de persoon aan wie de erespeld is toegekend, hoeft de speld niet geretourneerd te worden.
7g. Ingeval een erespeld en de oorkonde niet worden uitgereikt, moeten deze terug worden gestuurd naar Stichting Kunstweek, Energieweg 49, 4906 CG Oosterhout.
7h. Een Gouden K wordt slechts eenmaal voor uitreiking beschikbaar gesteld.

8. Kosten
8a. Alle kosten verbonden aan de selectie van voorgedragen personen, aan toekenning van Gouden K’s, aan de correspondentie, onder meer met de wethouders die personen voor een Gouden K hebben voorgedragen, aan de creatie en productie van de erespelden alsmede de opmaak van de oorkondes worden volledig door Stichting Kunstweek gedragen.

9. Persoonsgegevens
9a. Persoonsgegevens van de voor toekenning van een Gouden K voorgedragen personen worden opgeslagen om te voorkomen dat dezelfde persoon meermaals een Gouden K wordt toegekend.
9b. Persoonsgegevens van de wethouders met Kunst en Cultuur in hun portefeuilles worden opgeslagen en gebruikt voor correspondentie over toekenning van Gouden K’s en voor zover van toepassing voor correspondentie over voor een Gouden K voorgedragen personen en andere door Stichting Kunstweek geïnitieerde activiteiten die gemeenten aangaan.
9c. Op verzoek van een in lid a of lid b in dit artikel aangeduid persoon, worden de opgeslagen persoonsgegevens aan betrokkene getoond.
9d. Op verzoek van een bij lid a en b in dit artikel aangeduid persoon, worden de opgeslagen persoonsgegevens van betrokkene uit het door Stichting Kunstweek beheerd bestand van persoonsgegevens verwijderd.
9e. De in lid c en lid d bedoelde diensten, zullen binnen de door de wet aangegeven termijn van 1 maand worden uitgevoerd.
9f. Zie voor de volledige privacyverklaring: www.kunstweek.nl/privacy/.

10. Tot slot
10a. Dit protocol is geen alles omvattende vastlegging van hetgeen een rol speelt bij het voordragen voor Gouden K’s, het toekennen van Gouden K’s en het uitreiken van de erespelden behorend bij Gouden K’s.
10b. In de gevallen waarin dit protocol niet voorziet, zal Stichting Kunstweek naar eigen inzicht oordelen.
10c. Stichting Kunstweek kan zonder nadere aankondiging details van dit protocol wijzigen als daartoe aanleiding wordt gezien, met name wanneer wettelijke bepalingen daartoe aanleiding geven.
10d. Dit protocol is van toepassing sinds 15 augustus 2023 en vervangt alle voorgaande versies.

Nieuwsbrief

Wil je maandelijks het e-magazine ontvangen met leuke tips en aanbiedingen van Stichting Kunstweek en haar samenwerkingspartners? Vul dan hier je naam en e-mailadres in.