Gouden K's


PROTOCOL

Gouden K's zijn een eerbetoon aan degenen die zich op uitzonderlijk positieve wijze hebben ingezet voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars. Wethouders met Kunst en Cultuur in hun portefeuilles kunnen elk jaar inwoners van hun gemeenten voordragen voor toekenning van een Gouden K. Jaarlijks worden maximaal tien Gouden K's toegekend.

1. Algemeen

1a. Nederlandse gemeenten kunnen inwoners die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars, voordragen voor toekenning van een Gouden K.
1b. Doel van de toekenning van Gouden K's is het benadrukken van de uitzonderlijke prestaties die de ontvangers van Gouden K's hebben geleverd, waarvoor zij hulde en een stoffelijke onderscheiding verdienen.
1c. Toekenning van Gouden K's is een initiatief van Stichting Kunstweek, statutair gevestigd op adres Oeverkruid 13, 4941 VV Raamsdonksveer.

2. Wat is de Gouden K?
2a. De Gouden K is in immateriële zin een eervolle onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan hen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars.
2b. De Gouden K is in materiële zin een goudkleurige erespeld.

3. Wie komen in aanmerking voor een Gouden K?
3a. Inwoners van Nederlandse gemeenten die zich individueel of namens een organisatie op uitgesproken positieve wijze op organisatorische en/of bestuurlijke wijze gedurende meerdere jaren verdienstelijk hebben gemaakt bij het onder de aandacht brengen van beeldende kunst, voor vergroting van het bereik van en/of de waardering voor beeldende kunst en/of voor steun aan (activiteiten van) beeldend kunstenaars en/of het behoud van, de plaatsing van, of restauratie van een of meer kunstwerken, komen in aanmerking voor toekenning van een Gouden K.
3b. Zowel personen die zich professioneel als hobbymatig extra verdienstelijk hebben gemaakt, komen in aanmerking voor een Gouden K.

4. Voordragen
4a. Voordrachten voor een Gouden K moeten per e-mail plaatsvinden. De e-mail moet gestuurd worden naar de voorzitter van Stichting Kunstweek (info@kunstweek.nl) en moet als onderwerp hebben 'voordracht Gouden K'.
4b. Iedere wethouder met Kunst en Cultuur in zijn of haar portefeuille kan elk jaar, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, een of twee inwoners van de gemeente voordragen voor toekenning van een Gouden K.
4c. Wethouders bij gemeenten tot 100.000 inwoners kunnen een inwoner van de gemeente voordragen. Wethouders bij grotere gemeenten kunnen twee inwoners van de gemeente voordragen.
4d. Onder 'inwoners van de gemeente' worden in dit protocol ook verstaan inwoners van andere gemeenten, mits deze personen duurzaam werkzaam zijn voor de gemeente die de voordracht doet.
4e. Van elke persoon die wordt voorgedragen voor toekenning van een Gouden K, moet bij de voordracht de volledige naam, het adres en zo mogelijk het telefoonnummer en het e-mailadres worden opgegeven.
4f. Elke voordracht moet onderbouwd zijn door een motivatie, die maximaal 300 woorden telt en die klip en klaar de uitzonderlijke prestatie(s) verwoordt van betrokkene ten faveure van beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars.
4g. De voordrachtperiode is van 20 september tot 20 oktober.

5. Eisen aan de voordrachten
5a. Een voordracht moet gestuurd worden door of namens de wethouder met Kunst en Cultuur in zijn of haar portefeuille.
5b. Een persoon aan wie een Gouden K is toegekend, kan niet nogmaals een Gouden K toegekend krijgen.
5c. Een persoon die nog geen Gouden K toegekend heeft gekregen, mag meerdere jaren (ook opvolgend) worden voorgedragen.
5d. Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voorgedragen.
5e. Wethouders kunnen niet zichzelf of een ander persoon voordragen die in het jaar van voordracht wethouder is of was.
5f. Gouden K's kunnen niet worden gesplitst.

6. Toekenning van Gouden K's
6a. Een vakjury en het bestuur van Stichting Kunstweek bepalen aan welke personen Gouden K's worden toegekend.
6b. Aan maximaal tien personen wordt jaarlijks een Gouden K toegekend.
6c. Begin november worden degenen die een Gouden K is toegekend, door Stichting Kunstweek geïnformeerd over de toekenning. Op dezelfde dag worden alle wethouders van de gemeenten geïnformeerd die een of twee inwoners hebben voorgedragen, zowel ingeval een voordacht is gehonoreerd als wanneer deze is afgewezen.
6d. Personen die zijn voorgedragen voor toekenning van een Gouden K, waarvan de voordracht niet is gehonoreerd, worden niet geïnformeerd door Stichting Kunstweek.
6e. Een werkdag later worden de namen van degenen die een Gouden K is toegekend met een persbericht bekend gemaakt. Dat persbericht wordt ook op de website van Stichting Kunstweek geplaatst (www.kunstweek.nl).
6f. Over beoordeling van individuele voordrachten en toekenningen van Gouden K's kan niet worden gecorrespondeerd.

7. Uitreiking van de erespelden
7a. De erespelden behorend bij de toegekende Gouden K's worden uitgereikt tijdens de Nationale Kunstweek (elk jaar in de eerste volle week van november), meer precies op de zaterdag van de Nationale Kunstdagen. Zie www.kunstdagen.nl.
7b. De erespelden worden door een bestuurslid van Stichting Kunstweek overhandigd. Als een wethouder te kennen geeft, zelf de toegekende erespeld te willen overhandigen, wordt die wens gehonoreerd.
7c. De uitreiking is een feestelijke gebeurtenis waarbij enkele honderden belangstellenden aanwezig zijn en waarvoor ook de pers wordt uitgenodigd.
7d. Ingeval een persoon die een Gouden K is toegekend, niet in gelegenheid is om de erespeld behorend bij de Gouden K in ontvangst te nemen, mag hij of zij zich bij de uitreiking laten vertegenwoordigen, mits dit van tevoren met een e-mail aan het bestuur van Stichting Kunstweek (info@kunstweek.nl) kenbaar is gemaakt.
7e. De erespeld wordt uitsluitend bij de uitreiking persoonlijk overhandigd. Als de erespeld niet persoonlijk in ontvangst wordt genomen, blijft de toekenning van de Gouden K een feit, maar de erespeld wordt in dat geval niet aan de toekenning toegevoegd.
7f. De erespelden zijn geschenken. Bij overlijden van de persoon aan wie de erespeld is toegekend, hoeft de speld niet geretourneerd te worden.

8. Kosten
8a. Alle kosten verbonden aan de selectie van voorgedragen personen, aan toekenning van Gouden K's, aan de correspondentie, onder meer met de wethouders en de personen aan wie een Gouden K is toegekend, aan de creatie van de erespelden en aan de feestelijke uitreiking van de erespelden, worden door Stichting Kunstweek gedragen.
8b. Gemeenten die de toekenning van Gouden K's financieel willen steunen, doen dat door een donatie van een- of meermalig € 95,- (inclusief BTW) over te maken op IBAN NL60 RABO 0315 7999 35 ten name van Stichting Kunstweek. Op geen enkele wijze wordt verband gelegd tussen een donatie en een voordracht.

9. Persoonsgegevens
9a. Persoonsgegevens van de voor toekenning van een Gouden K voorgedragen personen worden opgeslagen en gebruikt voor correspondentie met deze personen.
9b. Persoonsgegevens van de wethouders met Kunst en Cultuur in hun portefeuilles worden opgeslagen en gebruikt voor correspondentie over toekenning van Gouden K's en voor zover van toepassing voor correspondentie over voor een Gouden K voorgedragen personen.
9c. Op verzoek van een in lid a of lid b in dit artikel aangeduid persoon, worden de opgeslagen persoonsgegevens aan betrokkene getoond.
9d. Op verzoek van een bij lid a en b in dit artikel aangeduid persoon, worden de opgeslagen persoonsgegevens van betrokkene uit het door Stichting Kunstweek beheerd bestand van persoonsgegevens verwijderd.
9e. De in lid c en lid d bedoelde diensten, zullen binnen de door de wet aangegeven termijn van 1 maand worden uitgevoerd.
9f. Zie voor de volledige privacyverklaring: www.kunstweek.nl/privacy/.

10. Tot slot
10a. Dit protocol is geen alles omvattende vastlegging van hetgeen een rol speelt bij het voordragen voor Gouden K's, het toekennen van Gouden K's en het uitreiken van de erespelden behorend bij Gouden K's.
10b. In de gevallen waarin dit protocol niet voorziet, zal Stichting Kunstweek naar eigen inzicht oordelen.
10c. Stichting Kunstweek kan zonder nadere aankondiging details van dit protocol wijzigen als daartoe noodzaak wordt gezien, met name wanneer wettelijke bepalingen daartoe aanleiding geven.
10d. Dit protocol is opgesteld op 3 september 2020 en vervangt alle voorgaande versies.

Stichting Kunstweek


Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
info@kunstweek.nl
www.kunstweek.nl
Telefoon 0162 58 09 09
BTW NL8027.05.248.B01
KvK Tilburg 41100526
IBAN NL60 RABO 0315 7999 35
BIC RABONL2U

Bestuur

Raoul Locht, voorzitter
Els van Lent, secretaris
Ward Aerts, lid
David Polak, vice voorzitter
Adjan Pepers, lid

Medewerkers

Ashton Broeders, project manager
Miranda Broeders, assistent project manager
Marcel Kalfs, websites, -ontwerp en -beheer
Stephanie Lechner, project manager
Els van Lent, office-/project manager
Raoul Locht, project manager
David Polak, adviseur

Plus

Ruim 100 vrijwilligers
Comité van aanbeveling
Ambassadeurs

Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk en daarom waarborgen wij die in onze privacy verklaring.

Overname van teksten is toegestaan. Overname van afbeeldingen uitsluitend na schriftelijk toestemming van de Kunstweek.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van onze producten: klik hier.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Klik hier.

Disclaimer

Stichting Kunstweek
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
E   info@kunstweek.nl
T   0162 58 09 09