Vrienden bepalingen - Kunstweek Skip to content

Vrienden bepalingen

1. Algemeen

1a. Deze bepalingen zijn van toepassing op de relatie tussen Vrienden van Stichting Kunstweek en Stichting Kunstweek.
1b. Deze bepalingen zijn geen uitputtende vastlegging van alle aspecten, die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen de Vrienden van Stichting Kunstweek en Stichting Kunstweek.
1c. Vrienden van Stichting Kunstweek steunen Stichting Kunstweek moreel en financieel.
1d. Vrienden van Stichting Kunstweek geven door Vriend van Stichting Kunstweek te worden aan, beeldende kunst een warm hart toe te dragen.

2. Vriend van Stichting Kunstweek

2a. Iedereen die beeldende kunst, Nederlandse beeldend kunstenaars en het werk van Stichting Kunstweek een warm hart toedraagt, kan Vriend van Stichting Kunstweek worden.
2b. De benaming Vriend van Stichting Kunstweek geldt zowel voor vrouwelijke als mannelijk Vrienden.
2c. Men meldt zich als Vriend van Stichting Kunstweek aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier.
2d. Het aanmeldingsformulier is onder andere opgenomen op de website van Stichting Kunstweek www.kunstweek.nl.
2e. Na aanmelding continueert de Vriendschap zonder opzegging telkens met 1 kalenderjaar.
2f. Vrienden van Stichting Kunstweek krijgen elk jaar een pakket cadeaus en aanbiedingen.

3. Opzegging

3a. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden. Schriftelijk is ook per e-mail.
3b. Een ontvangen opzegging wordt altijd binnen 5 werkdagen door Stichting Kunstweek bevestigd.
3c. Opzegging kan op elk moment plaatsvinden maar gaat niet per direct in, zie daarvoor de volgende artikelen (3d en 3e).
3d. Voor Vrienden die zich hebben aangemeld vóór 1 januari 2023 geldt: als een opzegging plaatsvindt in de periode 1 januari t/m 30 november, eindigt het lidmaatschap op 31 december van datzelfde jaar. Als een opzegging plaatsvindt in de maand december eindigt het op 31 december van het volgende jaar.
3e. Voor Vrienden die zich hebben aangemeld ná 1 januari 2023 geldt dat zij hun Vriendschap kunnen opzeggen tot uiterlijk één kalendermaand voorafgaand aan de verlenging van hun Vriendschap. Dat wil zeggen: als u zich als Vriend heeft aangemeld op 5 augustus 2023 en u zegt uw lidmaatschap uiterlijk op 31 juni op, dan eindigt het lidmaatschap nog hetzelfde jaar. Zegt u uw lidmaatschap op of na 1 juli op, dan wordt het lidmaatschap nog met een kalenderjaar verlengd en eindigt het lidmaatschap het jaar erna. 

4. Contributie

4a. Vrienden van Stichting Kunstweek betalen Stichting Kunstweek jaarlijks contributie van 70 euro (inclusief 21% BTW).
4b. Stichting Kunstweek heeft het recht om de contributie aan te passen.
4c. Vrienden van Stichting Kunstweek die in het buitenland wonen, zullen in sommige gevallen gevraagd worden om een extra bijdrage aan de portokosten voor verzending van cadeaus.
4d. Indien de keuze is om de contributie te betalen na ontvangst van een factuur, worden € 5,- administratiekosten gerekend wegens de extra administratieve handelingen.
4e. Indien de betaling van de contributie (per factuur) niet binnen de gestelde betalingstermijn en na ontvangst van meerdere betalingsherinneringen, plaatsvindt, zal zonder verdere kennisgeving zeven dagen na de laatste betalingsherinnering, een inningprocedure worden gestart. Er is dan tevens vertragingsrente verschuldigd. Dat is de wettelijke rente die na de vervaldatum van de factuur verschuldigd is omdat de betaling ervan uitblijft. Verder komen de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke inningkosten voor de rekening van het lid.

5. Rechten van Vrienden van Stichting Kunstweek

5a. Vrienden van Stichting Kunstweek hebben rechten die ze periodiek in nieuwsbrieven voorgelegd krijgen.
5b. Vrienden van Stichting Kunstweek zijn niet verplicht van een recht gebruik te maken.
5c. Na acceptatie van rechten kunnen verplichtingen voor zowel de Vriend als Stichting Kunstweek ontstaan.
5d. Rechten op cadeaus, kortingen en andere rechten van Vrienden van Stichting Kunstweek kunnen veranderen; nieuwe rechten kunnen aan het pakket toegevoegd worden, bestaande rechten kunnen beëindigd worden.
5e.Stichting Kunstweek hoeft vervallen rechten niet op voorhand aan te geven.

6. Communicatie

6a. De contacten tussen Stichting Kunstweek en Vrienden van Stichting Kunstweek vinden merendeels plaats via e-mail.
6b. Als het e-mail adres van een Vriend verandert, moet dit aan Stichting Kunstweek doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt.
6c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen Stichting Kunstweek nooit aangerekend worden en zijn in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade voor rekening van de Vriend.

7. Persoonsgegevens

7a. Stichting Kunstweek houdt een bestand bij met gegevens van de Vrienden van Stichting Kunstweek.
7b. De gegevens worden alleen gebruikt door Stichting Kunstweek. Persoonsgegevens van Vrienden zullen onder geen beding worden verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden.

8. Samenwerking met derden

8a. Stichting Kunstweek werkt samen met derden.
8b. Als een Vriend van Stichting Kunstweek gebruik maakt van de diensten die door derden worden geleverd, is Stichting Kunstweek niet gehouden aan nakoming van deze diensten.

9. Overige bepalingen

9a. Voorgaande bepalingen kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
9b. Deze bepalingen zijn van kracht met ingang van 1 januari 2024 en vervangen alle voorgaande versies.
9c. In onvoorziene gevallen zal door Stichting Kunstweek naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van Stichting Kunstweek bepalend.
9d. Op deze bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing.

Nieuwsbrief

Wil je maandelijks het e-magazine ontvangen met leuke tips en aanbiedingen van Stichting Kunstweek en haar samenwerkingspartners? Vul dan hier je naam en e-mailadres in.